WERKWIJZE

Aan de hand van ons eigen model, het MVO vliegwiel, mobiliseren wij mensen en zorgen we voor een aanpak die werkt.

"Zij fungeerden als prettige, enthousiasmerende ‘verbinder’ tussen zowel interne als externe stakeholders en ketenpartners waardoor processen beter gingen lopen."

HET VERTREKPUNT

BEDRIJFSSTRATEGIE EN MVO-STRATEGIE STEEDS MEER VERWEVEN
Steeds meer bedrijven hebben oog voor waardecreatie op de lange termijn, ook wel CSR, MVO of duurzaam ondernemen genoemd. Soms gedreven door druk vanuit de samenleving, soms vanuit intrinsieke motivatie of innovatiedrang. Deze bedrijven verwoorden de impact die zij in de maatschappij willen realiseren vaak in een aansprekende Purpose of Why. De bedrijfsstrategie en de MVO-strategie komen daarmee steeds dichter bij elkaar te liggen. En na dit intensieve proces, zo zien wij, verdwijnt de Purpose vaak in de la en gaat men over tot de waan van de dag.

GOOD COMPANY BRENGT JE VAN AMBITIE NAAR IMPACT

Als de ambitie en de strategie bepaald zijn, bepalen we aan de hand van ons MVO vliegwiel de volgende stappen. Waar dient de nadruk op te liggen bij de implementatie? Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen de meer technische en de menselijke implementatie?


In iedere stap mobiliseren we mensen; actief als deelnemer én als boodschapper naar de organisatie. We zijn aanjagers, die de kennis die in de organisatie aanwezig is activeren en katalyseren. Want, waarom zou je betalen voor wat je zelf in huis hebt?


We creëren momentum voor verandering. Door kaders te scheppen, structuur aan te brengen en systemen te ontwikkelen. Alles samen met de medewerkers. Vanaf het eerste gesprek nemen we mensen mee in de omwenteling naar een duurzame organisatie.


We leggen nadruk op ‘wat’ én ‘hoe’. Op kennisontwikkeling, coaching, inspiratie, uitdaging, reflectie en leiderschapsontwikkeling.

HOE DOEN WE DAT?

Net als hoogleraar Strategic Management en Business Policy Henk Volberda, geloven we dat de noodzakelijke omwenteling voor 75 procent tot stand komt door sociale innovatie en slechts 25 procent door het aanpassen van systemen.

VAN AMBITIE NAAR IMPACT IN 1 JAAR

Ligt de Purpose in de la, of had je meer verandering verwacht door de nieuwe strategie? Voor bedrijven die de transitie naar duurzaam ondernemen willen realiseren, hebben we onder andere het programma ‘Van ambitie naar impact in 1 jaar’ ontwikkeld, met een pragmatische mix van off- en on-site activiteiten.

VERANKEREN VAN GEDRAG IN DE ORGANISATIE

Er is een wereld te winnen voor organisaties als kennis en expertise over menselijk gedrag succesvol wordt geïntegreerd in de aanpak om gedrag te veranderen. Samen met de organisatie stellen we scherpe doelen vast en aan de hand van ‘het behavior change model’ komen we per doel tot een interventie die gegarandeerd het gewenste gedrag tot stand brengt en borgt.  

SUSTAINABILITY LAB

Zowel bij bestaande als nieuwe klanten richten wij regelmatig een 'Sustainability Lab' in. Hiermee wordt de implementatie versneld en de impact vergroot. Medewerkers worden geholpen om hun vraag te ontleden en t pad naar de oplossing vast te stellen. Hiermee wordt het vliegwiel in beweging gehouden en vaardigheden, kennis en ervaring van medewerkers vergroot.

WAARDECREATIE DOOR OPEN OOG EN OOR VOOR DE MAATSCHAPPIJ

Succesvol veranderen betekent weten wie stakeholders zijn en wat hun belang en invloed is. Analyseren is de start, het echte werk is stakeholder management. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent immers: ondernemen op een manier die de maatschappij verantwoord vindt, en in de praktijk wordt die gevormd door stakeholders.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

‘Good Company heeft een hele persoonlijke en prettige aanpak. Ze zijn vooral een coach voor ons geweest om zelf op ontdekkingsreis te gaan.

INNOVATIE DAGEN

‘Wij vonden het best spannend om onze klanten uit te nodigen, maar het leverde ontzettend goede inzichten op. Drie dagen off-site hebben we er dubbel en dwars uitgehaald.’

TEAMDYNAMIEK

De juiste teamdynamiek staat aan de basis van succes. In onze begeleiding hebben wij altijd  oog voor waar samenwerken het resultaat kan versterken. Ook geven we concrete handvatten om zelf mee voort te kunnen.

STRATEGIE EN BELEIDSVORMING

‘Wat moeten we veranderen om de Purpose/Why waar te maken en de impact te creëren die we willen hebben?’ Voorafgaand aan de strategische sessie(s) spreken we met onder andere met de informele leiders in de organisatie. Als de strategie staat verwoorden we deze ter plaatse tot een lopend verhaal.

FORMULEREN PURPOSE/WHY

Samen maken we de ideale toekomstsituatie tastbaar. Aan de hand van een gedegen analyse en inspirerende sessies met een mix aan mensen stellen we de horizon waar de onderneming naar toe wil werken vast: 'De Purpose' komt tot leven inclusief de piketpalen om die horizon te bereiken.

 

VAN AMBITIE NAAR IMPACT IN ÉÉN JAAR

Voor bedrijven die blijvende veranderingen willen realiseren, hebben we het programma ‘Van ambitie naar impact in 1 jaar’ ontwikkeld, met een pragmatische mix van off- en onsite activiteiten. Om direct draagvlak te creëren, werken we op drie niveaus: de organisatie, teams en het individu. Onze focus ligt op gedragsverandering. Want, net als hoogleraar strategic management en business policy Henk Volberda, geloven we dat de noodzakelijke omwenteling voor 75 procent tot stand komt door sociale innovatie en slechts 25 procent door het aanpassen van systemen.

ONDERDELEN JAARPROGRAMMA

MEERDAAGSE DOORLEVINGSEXPERIENCE

Aan de doorlevingsexperience neemt idealiter de hele organisatie deel om de gewenste impact te kunnen realiseren: het koppelen van de individuele bijdrage aan de overall strategie. Ofwel: het verbinden van hoofd, hart en handen. Op beeldende wijze trapt de directie af met een presentatie van de (aangescherpte) purpose/why en/of strategie. In een interactief programma staan medewerkers vervolgens stil bij de vraag ‘Wat betekent dit voor mij?’. Denk aan een markt, een festival, een playground of deep dive sessies. De experience wordt in overleg vormgegeven. Een belangrijke rol is weggelegd voor de informele leiders van de organisatie

ACTIEPLANNEN

n 2-daagse boostcamps concretiseren (multidisciplinaire) teams de verschillende thema’s van de nieuwe strategie. Vragen als ‘Wat wordt onze bijdrage aan de strategie?’, ‘Wat worden onze doelen en hoe bereiken we die?’, ‘Hoe meten we onze resultaten?’ en ‘Wie doet wat?’ worden beantwoord. Per situatie kiest Good Company de meest geschikte werkvorm. Het resultaat: SMART actieplannen.

SYSTEMEN (HER)INRICHTEN/PROCESSEN AANPASSEN

Of het aanpassen of aanschaffen van systemen en processen nodig is, hangt af van de nieuwe strategie’. Denk bijvoorbeeld aan innovatieprotocollen, beloningssystemen of inkoopprocessen waarin duurzaamheid nog geen rol speelt. Deze workshop kan onderdeel zijn van de actieplannen of een gevolg daarvan. Per situatie kiest Good Company de meest geschikte werkvorm. Het resultaat van deze tweedaagse workshop is een SMART actieplan.

INNOVATIE/RENOVATIE

Of innovatie of renovatie nodig is, hangt af van de strategie (wijziging), het aantal lopende projecten en de rijkdom aan aanwezige ideeën in de organisatie. Regelmatig blijkt dat het product- of dienstenportfolio niet (meer) voldoet aan de gewijzigde strategie en dat het nuttig is de lopende projecten te beoordelen op geschiktheid en prioriteit. Dat doen we tijdens deze workshop. Dan wordt meteen duidelijk waar nog ‘gaten’ vallen. Het gaat om het laten landen van de beste ideeën die er al zijn, om uiteindelijk voldoende kansrijke projecten te starten om de toekomstige omzet te waarborgen. Als blijkt dat er te weinig ideeën zijn, leggen we in de workshop de nadruk op ideeëngeneratie. Per situatie kiest Good Company de meest geschikte werkvorm. Belangrijk is de samenstelling van de groep deelnemers: diversiteit draagt bij aan het resultaat.

INNOVATIE/RENOVATIE

Een nieuwe strategie vraagt vaak om ander gedrag en andere vaardigheden. Regelmatig zien we dat het medewerkers ontbreekt aan verandercompetenties. Het is dan ook van groot belang dat medewerkers daarop getraind worden, zodat ze niet terugvallen in oud gedrag. Niet alle vaardigheden zijn aan te leren. De vanaf het begin van het programma betrokken HR-professionals adviseren de directie over de samenstelling van het medewerkersbestand. Wat valt te trainen? Wat moet geworven worden? Indien nodig ondersteunt Good Company de HR-professionals in dit traject.

SUSTAINABILITY LAB

Good Company zorgt ervoor dat het vliegwiel naar sustainability in beweging komt en gehouden wordt door onder andere directie, HR, Innovatie, Inkoop, Marketing en Communicatie te ondersteunen. Na een vliegende start fungeren wij als onderhoudsmonteur. We zijn iedere twee weken een dag aanwezig. Per keer betaalt de organisatie voor een dagdeel, overige uren worden betaald door inzet van een ‘strippenkaart’. Is er geen extra support nodig? Dan is de vertegenwoordiger van Good Company in de middag wel aanwezig, maar doet hij of zij zijn of haar ‘eigen ding’.

 

DE PURPOSE/WHY

Om tot de Purpose te komen organiseren we twee bijeenkomsten. Aan de eerste workshop ‘Purpose/Why’ gaat een gedegen analyse van Good Company vooraf. We onderzoeken welke voor de organisatie relevante issues spelen in de wereld, in de markt en de sector en welke Sustainable Development Goals die raken. Ook organiseren we een benchmark en voeren we gesprekken met directieleden en medewerkers van diverse afdelingen om te achterhalen welke ambities reeds aanwezig zijn, welke activiteiten worden ondernomen om die te bereiken en wie de informele leiders in de organisatie zijn.

Tijdens de workshop gaan we actief aan het werk om tot de purpose van het bedrijf te komen. De presentatie van onze analyse vormt de basis. Inspiratie halen we onder meer uit andere bedrijven, drijfveren van de leiders, zowel persoonlijk en in relatie tot hun bedrijf, en uit thema’s die zij in en om de organisatie ervaren. Samen maken we de ideale toekomstsituatie tastbaar.

Een voorwaarde voor succes: een externe locatie inclusief overnachting.

Uitkomst van deze workshop: een concept purpose/why.Tijdens de tweede workshop starten we met een bedrijfsbezoek of gastspreker. Het thema van de bijeenkomst is purpose. Vervolgens blikt het MT, met deze inspiratie op zak, terug op de voorgaande workshop en stelt het de purpose/why definitief vast. We laten deze ter plaatse door een vormgever verbeelden. Vervolgens formuleren we de uitgangspunten voor de nieuwe (MVO-)strategie.


 

STRATEGIEVORMING

Om de kernvraag te beantwoorden: ‘Wat moeten we veranderen om de purpose/why waar te maken en de impact te creëren die we willen hebben?’, behandelen we stapsgewijs de doelgroepen, het doel, de producten en processen, de markt en de keten. Op die manier geven we betekenis aan de purpose/why. Bij de uitwerking van de strategie sluiten we desgewenst aan op het door de organisatie gebruikte business model. Idealiter verwoorden we de strategie ter plaatse tot een lopend verhaal. Afhankelijk van de vraagstukken nodigen we voor de tweede dag naast de MT-leden ook de informele leiders van de organisatie uit, onder meer om mee te denken over de vraag waar de doorleving van de strategie zich primair op zou moeten richten. Op competenties? Op gedrag? …Maar bovenal om direct te starten met het creëren van draagvlak en het not invented here gevoel te voorkomen!